Algemene voorwaarden – IVL Club

Het gebruik van het online platform IVL-Club is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Wanneer in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “IVL-Club” of “diensten”, wordt de gepersonaliseerde dienst bedoeld die door Isabel Van Laer wordt geleverd voor het bekijken van de video- en instructiefilmpjes op het online platform van de IVL-Club, met inbegrip van de website, facebook, instagram, … verbonden aan de diensten van Isabel Van Laer.

Door gebruik van de diensten van Isabel Van Laer verbonden aan de IVL-Club, verklaar je je automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden en wordt verondersteld dat je deze gelezen, begrepen én goedgekeurd hebt.

 

1.Lidmaatschap

1.1. Je lidmaatschap van de IVL-Club wordt automatisch verder gezet totdat je het opzegt. Je bent verplicht om een of meer Betaalmiddelen te verstrekken, d.w.z. een actueel, geldig, geaccepteerd Betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder).

1.2. Momenteel zijn er 3 abonnementsvormen : een maandabonnement, een kwartaalabonnement en een jaarabonnement. In de toekomst kunnen mogelijks meerdere abonnementsvormen aangeboden worden.

 

2.Facturering en opzegging

2.1. Factureringscyclus.

Het lidmaatschap voor de IVL-Club wordt afgeschreven via je Betaalmiddel op de specifieke factureringsdatum, i.e. de datum van je eerste betaling van je lidmaatschap. De duur van de factureringscyclus bedraagt telkens een maand bij een maandabonnement, 3 maanden bij een kwartaalabonnement en een jaar bij een jaarabonnement. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

Door aankoop van een abonnement geef je ons de toestemming om automatisch het bedrag in overeenstemming met het gekozen abonnement (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks) telkens opnieuw te debiteren van het opgegeven Betaalmiddel aan het begin van de factureringscyclus.

Alle prijzen op de IVL-Club zijn inclusief BTW.

2.2. Betaalmiddelen.

Om gebruik te maken van de IVL-Club, moet je een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je Betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals bv kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je Betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betaalmiddel.

2.3. Opzegging.

Je kan je lidmaatschap aan de IVL-Club te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de IVL-Club tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet terugbetaald en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor filmpjes die je niet hebt bekeken. Opzeggen gebeurt door je automatische betaling stop te zetten via je account. Je account wordt dan automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je je account bij een derde partij als Betaalmiddel gebruikt en je je lidmaatschap bij de IVL-Club wilt opzeggen, moet je dit mogelijks doen via deze derde partij, bijvoorbeeld door naar je account bij deze derde partij te gaan en daar de automatische verlenging uit te schakelen of door je uit te schrijven via deze derde partij.

2.4. Wijzigingen in de prijs en abonnementen.

Isabel Van Laer behoudt zich het recht om abonnementen en de prijs van de diensten te wijzigen bij grotere uitbreiding van de videotheek. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen worden toegepast op verdere factureringscycli nadat je tijdig op voorhand op de hoogte bent gesteld van de wijziging(en). Opzeggen blijft uiteraard altijd vrij en eenvoudig via je account.

 

3.Diensten van Isabel Van Laer & de IVL-Club

3.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn om onder je eigen naam en met een eigen betaalmiddel lid te worden van de IVL-Club. Minderjarigen mogen alleen gebruik maken van de dienst onder toezicht en op verantwoordelijkheid van een volwassene en met betaalmiddel op naam van deze volwassene.

3.2. De inhoud van de site www.isabelvanlaer.be, met inbegrip van de IVL-Club, video’s, merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Isabel Van Laer of rechthoudende derden.

De IVL-Club en de content die via de diensten beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld of bekeken met personen buiten je gezin. Tijdens je lidmaatschap van de IVL-Club verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de IVL-Club-dienst te gebruiken en IVL-Club content te kijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst NIET te gebruiken voor openbare vertoningen of te verspreiden/tonen op sociale media en dergelijke meer.

Elke inbreuk die het lid van de IVL-Club maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Isabel Van Laer, wordt bestraft met een eenmalige boete ten belope van € 15.000,- euro (i.e. vijftienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (i.e. vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Isabel Van Laer onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

3.3. Isabel Van Laer en het lid van de IVL-Club verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van het leveren van de diensten.

Ingeval van schending van de geheimhoudingsplicht door het lid van de IVL-club (of gebruiker van zijn account), is  het lid van de IVL-Club een direct opeisbare boete van € 5.000,- euro (vijfduizend euro) verschuldigd. Dit laat het recht van Isabel Van Laer onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

3.4. De content van de IVL-Club wordt regelmatig bijgewerkt. Er zullen bij aanvang van lancering doorgaans maandelijks 4 nieuwe filmpjes gepost worden in een categorie naar keuze door Isabel Van Laer.  Dit is echter een richtlijn. Na verloop van tijd behoudt Isabel Van Laer zich het recht om hiervan af te wijken bv omdat de theorie & praktijk binnen elke categorie volledig behandeld is waardoor binnen deze categorie geen filmpjes meer gepost kunnen worden.

3.5. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de IVL-Club of andere aangeboden diensten, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Algemene Voorwaarden). Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van de IVL-Club en diensten niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de IVL-Club; software of andere producten of processen die via de IVL-Club of diensten toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de IVL-Club en diensten te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te downloaden, uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de IVL-Club te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze diensten beëindigen of beperken als je deze Algemene Voorwaarden schendt of de diensten op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

3.6. De beeldkwaliteit van de content van de IVL-Club kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Alle filmpjes zijn gefilmd met een HD-camera (de allereerste filmpjes) of een 4K-camera.

 

4.Wachtwoorden en accounttoegang.

Het lid dat een IVL-Club account heeft gemaakt, mag zijn account niet delen met anderen dan zijn directe gezinsleden. Het lid met IVL-Club account, wiens Betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de ‘Accounteigenaar’), heeft toegang tot en controle over het account van de IVL-Club. Bovendien is dit lid als Accounteigenaar verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het account van de IVL-Club. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de apparaten waarmee toegang tot de diensten wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, de IVL-Club of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

 

5.Diversen

5.1. Toepasselijk recht.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Belgisch recht. Eender welk dispuut of geschil zal daardoor uitsluitend voorkomen en behandeld worden door de Belgische Rechtbanken conform Belgisch recht.

5.2. Klantenondersteuning & klachten

Als je meer wilt weten over onze diensten of als je hulp nodig hebt met je account, kan je mailen naar info@isabelvanlaer.be.

Indien het lid van de IVL-Club niet tevreden is over de diensten, is deze verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@isabelvanlaer.be met als onderwerp “klacht”.

De klacht moet door het lid van de IVL-Club voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Isabel Van Laer de klacht in behandeling kunnen nemen.
Isabel Van Laer zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

5.3. Van kracht blijvende bepalingen.

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

5.4. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte via de besloten Facebookgroep van de IVL-Club en/of per mail.

5.5. Communicatie.

We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie en/of via Facebook (de besloten Facebook groep, i.e. het Café, van de IVL-Club)

5.6. Aansprakelijkheid

Isabel Van laer doet uiteraard haar uiterste best om zo juist mogelijke informatie te verschaffen. Echter, vergissingen, vergetelheden en fouten zijn mogelijk, zeker gezien het feit dat er steeds nieuwe inzichten komen binnen het trainen van paarden. Zodra Isabel Van Laer zich bewust is van deze vergissing, fout of vergetelheid, zal zij binnen redelijke termijn en binnen haar redelijk vermogen deze rechtzetten en/of communiceren.

Indien het verrichten van diensten door Isabel Van Laer leidt tot haar aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de specifieke opdracht in rekening gebrachte kosten.

Isabel Van Laer is niet aansprakelijk voor (niet limitatieve opsomming) lichamelijke schade, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van de geleverde diensten.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de door Isabel Van Laer gegeven instructies via de video’s en/of het forum en/of sociale media. Isabel Van Laer raadt aan om de instructies uit te voeren onder (professionele) begeleiding teneinde schade en/of blessures te voorkomen. Isabel Van Laer is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade en/of blessures aan personen, zaken en/of dieren opgelopen door het volgen van de door haar gegeven instructies.

Isabel Van Laer is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. Isabel Van Laer is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.

5.7. Overmacht

Isabel Van Laer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, zoals bv (niet limitatief) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), en overige situaties die naar het oordeel van Isabel Van Laer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

In geen geval leiden deze tot terugbetaling of het geprorateerd verlengen van het abonnement.

5.8. Overlijden of stopzetting

Bij overlijden van Isabel Van Laer, wordt de IVL-Club stopgezet. Zeg onmiddellijk  je account op via “Account”. Niet verstreken abonnementstermijnen worden niet terugbetaald.

Isabel Van Laer behoudt zich het recht om de IVL-Club stop te zetten. Na verwittiging van stopzetting via mail en/of de besloten Facebookgroep van de IVL-CLub, waarbij gevraagd zal worden aan ieder lid het account stop te zetten, zal de Club nog gedurende één maand  (i.e. 30 dagen), nieuwe filmpjes posten. Na 3 maanden zal de Club volledig afgesloten worden. Niet verstreken abonnementstermijnen worden niet terugbetaald.  Enkel bij jaarabonnementen waarbij de helft van de abonnementstermijn nog niet verstreken is, kan een terugbetaling verleend worden van de helft van het jaarabonnementstarief. Deze aanvraag dient te gebeuren door het lid zelf per mail info@isabelvanlaer.be binnen de 30 dagen na verwittiging door Isabel Van Laer van stopzetting van de IVL-Club.