Privacybeleid conform GDPR-wetgeving

Isabel Van Laer neemt de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus.

Verwerkingsdoeleinden

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Isabel Van Laer gebruikt de door de klant of gebruiker van de website en/of diensten verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Klantenadministratie
  • de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Isabel Van Laer.
  • Het opvolgen van bestellingen of leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
  • Om de klant of gebruiker van de website en/of diensten te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Isabel Van Laer selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan zij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Rechtsgrond(en) van de verwerking.

Conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens dd. 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits u een bewijs van identiteit voorlegt, kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan  Isabel Van Laer gratis en schriftelijk uw persoonsgegevens verkrijgen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren of verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zijn.

Overdracht aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden of na schriftelijk verzoek, worden de persoonsgegevens van de klant of gebruiker van de website en/of diensten gedeeld met andere vennootschappen of overheidsinstanties binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Isabel Van Laer verbonden zijn of met enige andere partner van Isabel Van Laer;

Isabel Van Laer neemt in acht dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. In het geval van inbreuk op de privacy door derden wordt Isabel Van Laer niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk geacht.

Isabel Van Laer licht u te allen tijde in over de overdracht aan derden.

Bewaartermijn

De voor klantenbeheer verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of voor de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Isabel Van Laer uw persoonsgegevens slechts gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het behalen en vervullen van de vooropgestelde doelen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant of gebruiker van de website en/of diensten heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant of gebruiker van de website en/of diensten het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant of gebruiker van de website en/of diensten gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
    een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:. info@isabelvanlaer.be

Directmarketing

De klant of gebruiker van de website en/of diensten heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directmarketing. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: info@isabelvanlaer.be met als onderwerp : Verzet directmarketing.

Klacht

De klant of gebruiker van de website en/of diensten beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –commission@privacycommission.be). Niettemin rekenen wij erop dat u eerst rechtstreeks contact opneemt met Isabel Van Laer via mail info@isabelvanlaer.be met als onderwerp “klacht” zodat er eerst getracht kan worden om minnelijk overeen te komen.

Vrijwaring en juistheid van informatie

Iedere klant of gebruiker van de website en/of diensten is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Isabel Van Laer verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is de klant of gebruiker van de website en/of diensten hiervoor verantwoordelijk. In dit kader vrijwaart de klant of gebruiker van de website en/of diensten Isabel Van Laer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Wijziging inhoud Privacy Beleid

De inhoud van dit Privacy Beleid kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Het gebruik van “cookies”

Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een http-cookie, een webcookie of een browsercookie, is meestal een klein tekstbestand, verzonden vanaf een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker, terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruikmaakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst naar dezelfde website surft, kunnen de gegevens die in het cookie zijn opgeslagen worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit te herinneren die gebruiker in het verleden heeft uitgevoerd. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raden we u aan om de cookies in te schakelen. Maar als u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen. U kunt via uw internetbrowser het gebruik van cookies verhinderen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de cookies nadien van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Welke soort cookies worden gebruikt en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij een vorig bezoek heeft gekozen, of nog: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens een vorig bezoek heeft ingevoerd.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing- of advertentieplug-in, zoals cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden overdragen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Gebruik van deze website

Deze website maakt gebruik van cookies. U kan hierover meer info verkrijgen in onze Algemene Voorwaarden, ons Privacybeleid of andere documenten van Isabel Van Laer. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De beheerder van deze website

www.isabelvanlaer.be wordt beheerd door Isabel Van Laer zelf.